آثار و نشانه ها

کول تپه چیست؟

کول تپه چیست؟

کول تپه ﺑﻪ ﺟﺎﺋﯽ ﺍﻃﻼﻕ ﻣﯽﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﺗﻮﺩﻩٔ ﺑﺰﺭﮔﯽ ﺍﺯ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ ﺑﺼﻮﺭﺕ ﻃﺒﻘﻪﻃﺒﻘﻪ، ﺭﻭﯼ ﻫﻢ ﺍﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺑﺼﻮﺭﺕ ﺗﭙﻪﺍﯼ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺩﺭﺁﻣﺪﻩﺑﺎﺷﺪ . ﺩﺭ ﺁﺫﺭﺑﺎﯾﺠﺎﻥ ﻏﺮﺑﯽ ﺑﻮﯾﮋﻩ ﮐﻨﺎﺭﻩﻫﺎﯼ ﺩﺭﯾﺎﭼﻪ ﺍﺭﻭﻣﯿﻪ ﮐﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﺁﺗﺸﮑﺪﻩﻫﺎﯼ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺑﻮﺩﻩﺍﺳﺖ، ﮐﻮﻝ ﺗﭙﻪ ﻫﺎﯼ ﺯﯾﺎﺩﯼ ﺑﺮﺟﺎ ﻣﺎﻧﺪﻩﺍﺳﺖ . ﺭﻭﺳﺘﺎﺋﯿﺎﻥ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮﻫﺎ ﺑﺮﺍﯼ ﮐﻮﺩ ﺩﺍﺩﻥ ﺑﺰﻣﯿﻦ ﺑﻬﺮﻩ ﻣﯽﺑﺮﺩﻩﺍﻧﺪ ﻭ ﺳﺎﻟﯿﺎﻥ ﺩﺭﺍﺯ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺭ ﮐﺸﺘﺰﺍﺭﻫﺎﯼ ﺧﻮﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺎﺭﻭﺭﯼ ﺯﻣﯿﻦ ﮔﺮﺩﻧﺪ، ﺑﻄﻮﺭﯼ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺗﻮﺩﻩﻫﺎﯼ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ ﯾﺎ ﮐﻮﻝﺗﭙﻪﻫﺎ ﺍﮐﻨﻮﻥ ﺍﺛﺮﯼ ﺑﺮﺟﺎ ﻧﻤﺎﻧﺪﻩﺍﺳﺖ . ﺍﯾﻦ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮﻫﺎ ﻻﯾﻪﻻﯾﻪﺍﻧﺪ ﻭ ﺩﺭ ﻣﯿﺎﻥ ﻫﺮ ﻻﯾﻪ ﻣﻘﺪﺍﺭﯼ ﺧﺎﮎ ﻭ ﮔﺎﻩ ﺍﺷﯿﺎﺀ ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺑﻮﯾﮋﻩ ﮐﺎﺳﻪ ﻭ ﮐﻮﺯﻩ ﻭ ﻇﺮﻭﻑ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﯿﺪﺍ ﻣﯽﺷﻮﺩ .

ﻋﻠﺖ ﭘﯿﺪﺍﯾﺶ کول تپه ﻫﺎﯼ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ ﺩﺭ ﺁﺫﺭﺑﺎﯾﺠﺎﻥ

ﺩﺭﺑﺎﺭﻩٔ ﻋﻠﺖ ﭘﯿﺪﺍﯾﺶ ﺍﯾﻦ کول تپه ﻫﺎﯼ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ ﺩﺭ ﺁﺫﺭﺑﺎﯾﺠﺎﻥ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺣﺪﺱﻫﺎﯼ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﺯﺩﻩ ﻣﯽﺷﻮﺩ . ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺩﺍﻧﺸﻤﻨﺪﺍﻥ ﺑﺮﺁﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﺗﻮﺩﻩٔ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ ﺑﺎﺯﻣﺎﻧﺪﻩٔ ﻫﯿﺰﻣﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺁﺗﺸﮑﺪﻩﻫﺎ ﻣﯽﺳﻮﺧﺘﻪ ﻭ ﺩﺭ ﻃﯽ ﺳﺪﻩﻫﺎ ﺗﻠﯽ ﺍﺯ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ ﺑﺮﭘﺎ ﮔﺸﺘﻪﺍﺳﺖ . ﺍﻣﺎ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺩﺭ ﺟﺎﻫﺎﯼ ﺩﯾﮕﺮ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺣﺘﯽ ﻧﺰﺩﯾﮏ ﺑﻪ ﺁﺗﺸﮑﺪﻩﻫﺎﯼ ﺑﺰﺭﮒ ﺗﭙﻪٔ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﺩ، ﺑﺮﺧﯽ ﺩﯾﮕﺮ ﺍﺯ ﻣﺤﻘﻘﺎﻥ ﺍﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺭﺍ ﻗﺒﻮﻝ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ . ﻧﻈﺮﯾﻪٔ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﮐﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺷﺪﻩﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﺍﯾﻨﺼﻮﺭﺕ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﻋﻠﺖ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻭﯾﮋﮔﯽ ﺁﺋﯿﻦ ﻣﺮﺩﻡ ﺍﯾﻦ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﺮﺩ . ﻧﺎﺣﯿﻪٔ ﺍﻃﺮﺍﻑ ﺩﺭﯾﺎﭼﻪ ﺍﺭﻭﻣﯿﻪ، ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺟﺎﯼ ﻓﺮﻭﺩ ﺁﻣﺪﻥ ﻧﯿﺎﮐﺎﻥ ﻣﺎﺩﯼ ﺑﻮﺩﻩﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺰﺩﺍﭘﺮﺳﺖ ﺑﻮﺩﻩﺍﻧﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺳﺤﺮﮔﺎﻩ ﻣﻬﺎﺟﺮﺕ ﻫﻨﻮﺯ ﺍﺯ ﺁﺋﯿﻦ ﺯﺭﺗﺸﺖ ﺁﮔﺎﻩ ﻧﺒﻮﺩﻩﺍﻧﺪ ﻭ ﺷﺎﯾﺪ ﻫﻢ ﻫﻨﻮﺯ ﺯﺭﺗﺸﺖ ﻫﻨﻮﺯ ﭘﺎ ﺑﻪ ﺟﻬﺎﻥ ﻧﮕﺬﺍﺷﺘﻪ ﺑﻮﺩﻩﺍﺳﺖ.

ﻣﺰﺩﺍﭘﺮﺳﺘﺎﻥ ﮔﻮﯾﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﻢﺗﺒﺎﺭﺍﻥ ﻫﻨﺪﯼ ﺧﻮﺩ ﻣﺮﺩﮔﺎﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺟﺎﯾﮕﺎﻫﯽ ﻭﯾﮋﻩ ﻣﯽﺳﻮﺯﺍﻧﺪﻧﺪ ﻭ ﺍﯾﻦ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ ﻓﺮﺍﻭﺍﻥ، ﺑﺎﺯﻣﺎﻧﺪﻩٔ ﭼﻮﺏ ﻭ ﻫﯿﺰﻣﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺴﺪ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﯿﺎﻥ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺁﺗﺶ ﻣﯽﮐﺸﯿﺪﻩﺍﻧﺪ ﻭ ﺑﻨﺎﺑﺮ ﺳﻨﻦ ﮐﻬﻦ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺳﻮﺯﺍﻧﺪﻥ ﺟﺴﺪ ﺑﺮﺍﯼ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻣﺮﮒ ﺷﺨﺺ ﺩﺭﮔﺬﺷﺘﻪ، ﺩﺭ ﻣﯿﺎﻥ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮﻫﺎ ﻇﺮﻭﻑ ﺳﻔﺎﻟﯿﻦ ﯾﺎ ﻓﻠﺰﯼ ﻣﯽﮔﺬﺍﺷﺘﻪﺍﻧﺪ ﻭ ﺭﻭﯼ ﺍﯾﻦ ﺗﻮﺩﻩٔ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ ﺧﺎﮎ ﻧﺮﻡ ﻣﯽﺭﯾﺨﺘﻪﺍﻧﺪ ﺗﺎ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺷﺨﺺ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﺩﺭﻣﯽﮔﺬﺷﺘﻪ، ﺑﺮﺍﯼ ﺳﻮﺯﺍﻧﺪﻥ ﺍﻭ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺑﺘﻮﺍﻧﻨﺪ ﺑﺮ ﭘﻬﻨﻪٔ ﺧﺎﮎ ﻫﯿﺰﻡ ﻗﺮﺍﺭ ﺑﺪﻫﻨﺪ . ﺍﺳﺘﺨﻮﺍﻥﻫﺎﯼ ﺳﻮﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺭﺍ ﺳﭙﺲ ﮔﺮﺩ ﺁﻭﺭﺩﻩ ﻭ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﺳﺘﻮﺍﻥﻫﺎﯼ ﮐﻨﺎﺭ ﺁﺗﺸﮑﺪﻩ ﻣﯽﺭﯾﺨﺘﻨﺪ ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﮑﻪ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺟﺴﺪ ﺩﺭ ﺩﺧﻤﻪﻫﺎ ﭘﻮﺳﯿﺪ ﻭ ﻋﺎﺭﯼ ﺍﺯ ﮔﻮﺷﺖ ﻭ ﭘﻮﺳﺖ ﺷﺪ، ﺍﺳﺘﺨﻮﺍﻥﻫﺎ ﺭﺍ ﺩﺭ ﭼﺎﻩ ﺍﺳﺘﻮﺩﺍﻥ ﻣﯽﺭﯾﺰﻧﺪ .

خدمات پس از فروش فلزیاب و طلایاب

خرید فلزیاب و طلایاب در نمایندگی فلزیاب شیراز و نمایندگی فلزیاب تهران امکان پذیر می باشد

برای تهیه محصولات فلزیاب شیراز و فلزیاب تهران میتوانید با یکی از راههای ارتباطی زیر تماس بگیرید

تمامی محصولات این شرکت دارای گارانتی پشتیبانی و خدمات پس از فروش ۱۰ ساله می باشد.

خدمات پس از فروش شرکت IKPV از قبیل پاسخ گویی تلفنی و حضوری
به مشتریان برای رفع اشکال در کار کردن اپراتور با دستگاه یا مشاوره در زمینه های دیگر

ارسال فلزیاب و طلایاب به تمامی نقاط کشور

پس از انتخاب محصول مورد نظر ما در سریع ترین زمان ممکن سفارش شما را در هر کجای ایران باشید به شما خواهیم رساند.
۱۸ سال است که با این آدرس درج شده در لیست قیمت خدمت گذار شما هستیم

جهت سفارش فلزیاب و گنج یاب و مشاوره محصول با شماره

۰۹۱۲۰۸۱۴۰۴۲ تماس حاصل فرمایید.

شمار ه تماس

۰۹۱۲۰۸۱۴۰۴۲
آدرس صفحه ما در اینستاگرام : https://www.instagram.com/felezyab777
آدرس سایت شرکت : https://irdetecting3.ir/
تماس با ادمین در تلگرام : https://t.me/Felezyabforosh
آدرس کانال تلگرام فلزیاب ۷۷۷ : https://t.me/Felezyab777

آدرس کانال فروش محصولات ماین لب: https://t.me/GPX_5000

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا